Spółdzielnia Mieszkaniowa
w Swarzędzu

62-020 Swarzędz
ul. Kwaśniewskiego 1


e-mail:
zarzad@sm-swarzedz.pl

www.sm-swarzedz.pl

 
Telefony:

  (+48) 61 817 40 61 (sekretariat), 
  (+48) 61 817 40 11 (centrala)
  Fax: (+48) 61 817 40 93

Archiwum » 2013 » marzec 2013 »

Parkowanie na chodnikach

Jestem mieszkańcem os. Cegielskiego i chciałbym zapytać, czy byłoby możliwe postawienie słupków oddzielających chodnik od jezdni uliczki osiedlowej biegnącej wokół os. Cegielskiego, czyli wzdłuż bloków 2, 5, 7, 9 itd? Występuje tam ciągły problem z parkowaniem na chodniku pojazdów, które utrudniają pieszym przemieszczanie się wąskim chodnikiem. Szczególnie dotkliwie jest to odczuwalne popołudniami i wieczorami, gdy kierowcy wracają z pracy i parkują „gdzie się tylko da”. Często przekraczając jezdnię piesi narażają się na niebezpieczeństwo, gdyż zmuszeni są wychodzić na jezdnię zza zaparkowanych pojazdów, nierzadko dostawczych i ciężarowych. Straż miejska proszona o interwencję nie radzi sobie z problem, po dojechaniu na miejsce widząc ogrom niewłaściwie zaparkowanych pojazdów nie robi nic, patroluje okolicę i odjeżdża. Może warto byłoby podjąć ten temat na łamach „Informatora Spółdzielczego” i rozwiązać niedogodną dla pieszych sytuację?

Odpowiedź SM:


   Temat podejmujemy, zresztą nie po raz pierwszy, apelując do mieszkańców, aby korzystali również z miejsc nieco oddalonych od własnej klatki schodowej. Wykorzystujmy miejsca do tego wyznaczone, nawet jeśli musimy podejść trochę do budynku, za to nie zagrażając bezpieczeństwu na osiedlach. Ważne jest również dostosowanie prędkości na uliczkach osiedlowych do przepisów obowiązujących w „strefie zamieszkania”, a więc do 20 km/h. Zachęcamy także mieszkańców do korzystania z parkingów strzeżonych; o tym, że znajduje się na nich jeszcze dużo wolnych miejsc, pisaliśmy kilka miesięcy temu.
Informujemy również, że na terenie osiedli, zgodnie z oznakowaniem (znak drogowy informacyjny D40 „strefa zamieszkania”) obowiązują szczególne zasady ruchu drogowego, m.in. prawo pieszego do korzystania z całej szerokości drogi i pierwszeństwo przed pojazdami, a także zakaz postoju w strefie zamieszkania w innym miejscu niż wyznaczone w tym celu. Z powyższych zapisów wynika, że w przypadku braku wyznaczonych miejsc do postoju pojazdów, parkowanie w strefie zamieszkania jest niedopuszczalne. Kierowca parkujący pojazd na obszarze strefy zamieszkania w innym miejscu niż wyznaczone w tym celu narusza przepis art. 49 ust. 2 pkt 4 Prawa o ruchu drogowym, dopuszczając się jednocześnie wykroczenia przewidzianego w art. 90 Kodeksu wykroczeń (zgodnie, z którym karze podlega ten, kto tamuje lub utrudnia ruch na drodze publicznej lub w strefie zamieszkania) bądź też w art. 97 Kodeksu wykroczeń (karze podlega osoba, która wykracza przeciwko innym przepisom o bezpieczeństwie lub o porządku ruchu na drogach publicznych).


   Wszelkie wykroczenia drogowe, w tym wypadki parkowania na chodniku, należy bezpośrednio zgłaszać do uprawnionych służb – Policji lub Straży Miejskiej. Spółdzielnia nie posiada uprawnień do karania czy pouczania kierowców. Ważną kwestią jest brak „strefy ruchu” na osiedlach, istniejącej równolegle z obecną „strefą zamieszkania”. Dopiero wprowadzenie znaków „strefa ruchu” pozwoliłoby wyznaczonym służbom egzekwować wymienione wyżej przepisy ruchu drogowego i stosować odpowiednie kary dla kierowców nie stosujących przepisów. „Strefę ruchu” wprowadzić może jedynie zarządca drogi, którym w tym przypadku nie jest jednak Spółdzielnia Mieszkaniowa, ale Urząd Miasta.


   Informujemy również, że z tych samych względów, postawienie przez Spółdzielnię słupków pomiędzy jezdnią i chodnikiem, w tym rejonie, jest niemożliwe. Właścicielem dróg osiedlowych jest Urząd Miasta i Gminy Swarzędz, który zajmuje się utrzymaniem i stanem tychże dróg. Rola Spółdzielni, zgodnie z narzucanymi przez ustawodawców przepisami i ogólnopolskimi tendencjami forującymi małe wspólnoty, ogranicza się coraz bardziej do zarządzania przede wszystkim spółdzielczymi budynkami, a nie jak kiedyś, do utrzymywania dróg, oświetlenia, parków, klubów i domów kultury. Być może Urząd Miasta przeorganizuje kiedyś układ komunikacyjny na terenie osiedli południowych i wprowadzi „strefę ruchu”, o czym wspominało się przy projektowaniu nowej komunikacji na osiedlach północnych. Gdyby Urząd podjął takie działania, pomysłem mogłoby być wprowadzenie ruchu jednokierunkowego, co mogłoby wpłynąć na poprawę sytuacji w opisywanym przez Pana miejscu. Niniejszy numer „Informatora Spółdzielczego”, wraz z poruszonym przez Pana tematem, zostanie przekazany burmistrzowi miasta oraz miejskim radnym.